ѤҪԡ    l    駪Թ    l    Ҫԡ͡Թ    l    ʼҹ
Shopping Cart :
now in your cart 0 items
 
  SEARCH CATEGORIES
SEARCH IN WEB  
User Name :  
Password :  
   
  Member register Forget Password
 
  à¡éÒÍÕéµèÒ§æ
  âµêоѺÍ๡»ÃÐʧ¤ì
  àµÕ§¹Í¹ÃÔÁÊÃйéÓ
  ¶Ñ§¹éÓ á·é§¤ì¹éÓ
  ¾ÒàÅ· Pallet
  à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìÊӹѡ§Ò¹
  Bedroom
 
 
¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìµÑÇâ»Ã´
¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìµÑÇâ»Ã´ ¡ÒôÙáÅà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìãËé´ÙãËÁèÍÂÙèµÅÍ´àÇÅÒ¹Ñé¹ äÁèãªèàÃ×èͧ·Õè§èÒ¹ѡ .
 
¤ÇÒÁÃÙé·ÑèÇä»à¡ÕèÂǡѺ¾ÅÒʵԡáÅÐàÁÅÒÁÕ¹
¤ÇÒÁÃÙé·ÑèÇä»à¡ÕèÂǡѺ¾ÅÒʵԡáÅÐàÁÅÒÁÕ¹ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ 7 »ÃСÒà ¢Í§ÀÒª¹Ð "«Ø»à»ÍÃìáÇÃìàÁÅÒÁÕ¹".
 
 

àµÕ§¹Í¹ÃÔÁÊÃÐ

office furniture

 

 ˹ѡ >> Company Profile
 
 
»ÃÐÇѵԤÇÒÁà»ç¹ÁÒ
ËéÒ§ËØé¹Êèǹ¨Ó¡Ñ´ âÍàÍ à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì à»ç¹¼Ùé¨Ñ´¨Ó˹èÒ¤éÒÊè§ áÅÐ »ÅÕ¡ à¡ÕèÂǡѺà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìÁÒ¹Ò¹¡ÇèÒ 20 »Õ à»ç¹µÑÇá·¹¨Ñ´¨Ó˹èÒÂÊÔ¹¤éÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì¾ÅÒʵԡ¢Í§ ºÃÔÉÑ· ÈÃÕä·Â«Ø»à»ÍÃìáÇÃì ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ºÃÔÉÑ· ÈÃÕä·Â¹Òâ¹¾ÅÒÊ ¨Ó¡Ñ´ áÅкÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×ÍÈÃÕä·Â ÀÒÂãµéáºÃ¹´ì Superware ºÃÔÉÑ·Âѧà»ç¹¼Ùé¼ÅÔµà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì¹çͤ´ÒǹìÊӹѡ§Ò¹ áÅÐà»ç¹µÑÇá·¹¨Ó˹èÒÂÊÔ¹¤éÒÊӹѡ§Ò¹¢Í§ Sure áÅÐÍÕ¡ËÅÒÂáºÃ¹´ì´Ñ§ æ ·Õèà»ç¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡
 
ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒ
 
           
 
 
     
  »ÃÐÇѵԤÇÒÁà»ç¹ÁÒ  
  ËéÒ§ËØé¹Êèǹ¨Ó¡Ñ´ âÍàÍ à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì à»ç¹¼Ùé¨Ñ´¨Ó˹èÒ¤éÒÊè§ áÅÐ »ÅÕ¡ à¡ÕèÂǡѺà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìÁÒ¹Ò¹¡ÇèÒ 20 »Õ à»ç¹µÑÇá·¹¨Ñ´¨Ó˹èÒÂÊÔ¹¤éÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì¾ÅÒʵԡ¢Í§ ºÃÔÉÑ· ÈÃÕä·Â«Ø»à»ÍÃìáÇÃì ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ºÃÔÉÑ· ÈÃÕä·Â¹Òâ¹¾ÅÒÊ ¨Ó¡Ñ´ áÅкÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×ÍÈÃÕä·Â ÀÒÂãµéáºÃ¹´ì Superware ºÃÔÉÑ·Âѧà»ç¹¼Ùé¼ÅÔµà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì¹çͤ´ÒǹìÊӹѡ§Ò¹ áÅÐà»ç¹µÑÇá·¹¨Ó˹èÒÂÊÔ¹¤éÒÊӹѡ§Ò¹¢Í§ Sure áÅÐÍÕ¡ËÅÒÂáºÃ¹´ì´Ñ§ æ ·Õèà»ç¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡  
     
 

OA FURNITURE

ºÃÔÉÑ· ¸¹ÈÔÃÔ ÍÔ¹´ÑÊ·ÃÕÊì ¨Ó¡Ñ´

˨¡.¸¹ÈÔÃÔ à¿ÍÃì¹ÔªÔè§

˨¡. âÍ àÍ à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì

 

 219/1265-6 ËÁÙè 12 ¶¹¹à¾ªÃà¡ÉÁ µÓºÅÍéÍÁ¹éÍ ÍÓàÀÍ¡ÃзØèÁẹ  ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÁØ·ÃÒÊҤà 74130

 Tel: 02-8128593-7 mobile:081-9143896  mail: siri@tanasiri.com  

          ºÃÔÉÑ·ã¹à¤Å×Í·Ñé§ 3 à»ç¹¼Ùé¨Ñ´¨Ó˹èÒ¤éÒÊè§ áÅÐ »ÅÕ¡ à¡ÕèÂǡѺà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìÁÒ¹Ò¹¡ÇèÒ 20 »Õ à»ç¹µÑÇá·¹¨Ñ´¨Ó˹èÒÂÊÔ¹¤éÒà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì¾ÅÒʵԡ¢Í§ ºÃÔÉÑ· ÈÃÕä·Â«Ø»à»ÍÃìáÇÃì ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ºÃÔÉÑ· ÈÃÕä·Â¹Òâ¹¾ÅÒÊ ¨Ó¡Ñ´ áÅкÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×ÍÈÃÕä·Â ÀÒÂãµéáºÃ¹´ì Superware

          ºÃÔÉÑ·Âѧà»ç¹¼Ùé¼ÅÔµà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì¹çͤ´ÒǹìÊӹѡ§Ò¹ áÅÐà»ç¹µÑÇá·¹¨Ó˹èÒÂÊÔ¹¤éÒÊӹѡ§Ò¹¢Í§ Sure JPK Newstorm IDEA SR áÅÐÍÕ¡ËÅÒÂáºÃ¹´ì´Ñ§ æ ·Õèà»ç¹·ÕèÃÙé¨Ñ¡  

 
     
 
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
˹ѡ        ǡѺѷ        Ը觫Թ        ԸժԹ        駪Թ        ͹䢡ѺСѹԹ        Թ        Դͺѷ
  ËéÒ§ËØé¹Êèǹ¨Ó¡Ñ´ âÍàÍ à¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃì
63/68 ËÁÙè 11 ÍéÍÁ¹éÍ ¡ÃзØèÁẹ ÊÁØ·ÃÊҤà 74130
â·ÃÈѾ·ì : 02-812 8593 á¿¡«ì : 02-812 8598 Á×Ͷ×Í : 081-811 5219
E-mail : sales@tanasiri.com